Natur och friluftsliv

Det finns mycket att uppleva i Ölands unika natur. Här presenterar vi några guldkorn.

Byrums raukar

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde. De sällsamma stenstoderna har under årmiljonerna mejslats fram av havets ständiga rörelser mot kalkstenen. Utmed en 600 m lång kustremsa reser sig ca 120 stycken mer eller mindre fristående raukar.

Böda Backar

Böda backar är beläget på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle på norra Öland.
På östra sidan vägen finns höga sanddyner och flygsandfält bevuxna med tallskog. Skogen är gammal och grov med öppna gläntor och mindre täta partier. Här finns  inslag av ek, alm, lönn, lind, ask, hassel och sälg. Väster om vägen har skogen en annan karaktär, här är underlaget kalkhaltig morän till skillnad från östra sidans sandhedar.

Trädslagsblandningen är stor och hela området har höga naturvärden med en värdefull lav- och svampflora. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Ekopark Böda

Ekopark Böda bjuder på alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängtallskogar med en mångfald av orkidéer och frodiga lövlundar och gamla ekar.

Här finns också välbevarade fornlämningar som är unika i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv.

Böda är ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden. Under soliga sommardagar är buktens otroligt fina sandstränder populära. Runt Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av de många sevärdheterna. För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark där man skapat ängstallskog, ädellövskog och våtmarker och fornlämningar och kulturminnen har lyfts fram.

Gillberga natur- och kulturbrott

Ett stenbrott där brytning pågår som förser stenindustrin i Sandvik med material. Här sker sommartid också kulturevenemang från en scen som ställs upp intill den höga kalkstensväggen.

Platsen är väl skyltad från kustvägen och väg 136. I stenbrottet finns informationsskyltar som beskriver kalkstenens spännande natur- och kulturhistoria. Fantastiska vyer av Stenkusten, Kalmarsund och Blå Jungfrun ramar in platsen.

Kustvägen mellan Äleklinta och Byrum

Från Äleklinta till Byrum, en sträcka på drygt 30 kilometer, slingrar sig på landborgskrönet en smal grusväg. Utsikten är storslagen över Kalmarsund i väster och de betade alvarmarkerna i öster. Utmed hela vägen finns stenbrott i strandlinjen. Här finns bl.a. förhistoriska husgrunder, gravar och hamnar, sjöbodar lämningar efter stenbrytning och Ölands enda bevarade vinddrivna skurkvarn.

Kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog

Vägen mellan Byxelkrok och Hagskog på nordvästra sidan är en del av den långa väg som man kan följa utmed kusten. Här slingrar sig vägen fram i ett omväxlande landskap med betande alvarmarken och lövskog. I den södra delen går vägen längs den höga klippbranten där man har imponerande utsikt över Kalmarsund och Blå jungfrun.

Neptuni åkrar

Neptuni åkrar är ett utbrett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok

Namnet ”Neptuni åkrar” har Carl von Linné som upphovsman. Han passerade här under sin öländska resa 1741. Detta är 200 meter breda strandvallar, en formation från den senaste inlandsisen. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt med vattenlinjen.

Neptuni åkrar är kanske mest känt för sin färgsprakande blomning av blåeld. Klapperstensvallarna har en sparsam flora och här växer arter som gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, gruslok och backtimjan. Längs stranden trivs salttåg, strandaster och gulkämpar. Vid stranden söder om Neptuni åkrar ligger ett vikingatida gravfält benämnt Forgallaskeppet.

Blå Jungfrun

Sägenomspunnen vilar Blå Jungfrun avskilt i Kalmarsund. En ö som i långa tider varit landmärke för sjöfarare och lockat naturintresserade med sin säregna natur och sitt isolerade läge. En tidig besökare var Carl von Linné, som efter sin resa 1741 gav en intressant beskrivning av Jungfruns natur.

Blå Jungfrun är en av Sveriges nationalparker. Här finns vindpinade tallar, frodig ädellövskog och imponerande granitklippor, slipade av havet till spännande former. Nationalparken bildades 1926 och omfattar 66 hektar. Sommartid finns guider och parkvakter på Blå Jungfrun som hjälper dig tillrätta på ön. Flera grottbildningar och en stenlabyrint gör ett besök på Blå Jungfrun extra spännande. Läs mer här.