Vandra på norra Öland

För dig som vill ha en aktiv semester är det underbart att uppleva norra Öland till fots.

Vandringsleden kust till kust

Tre mil norr om Borgholm på norra Öland hittar du sex mil fantastiska småvägar och stigar. Här kan du vandra från den vackra stenklinten vid Kalmarsund till de långsträckta strandängarna på östra sidan.

Leden passerar naturområden som du inte kan finna någon annanstans, blomstrande ängar med orkidéer, kalkstensbrottet i Gillberga, den pittoreska hamnen i Sandvik, fågelvikar med många ovanliga arter.

Böda backar

Böda backar, på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle, är ett omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om framför allt blåbär bland sanddynerna.

Vegetation

På östra sidan vägen finns höga sanddyner och flygsandfält bevuxna med tallskog. Skogen är gammal och grov med öppna gläntor och mindre täta partier. Den utgör första generationen uppvuxen skog som dels planterats efter att dynerna avsattes för att hindra sandflykten och dels är uppkommen spontant. Övrig skog på östra sidan består av äldre barrblandskogar med inslag av ek, alm, lönn, lind, ask, hassel och sälg. Väster om vägen har skogen en annan karaktär, här är underlaget kalkhaltig morän till skillnad från östra sidans sandhedar.

Växt- och fågelliv

Trädslagsblandningen är stor och skogen är luckig med ljusa gläntor. Växter man hittar i denna del av skogen är bland annat myska, lundslok och tandrot. Hela området har höga naturvärden och har en värdefull lav- och svampflora med arter som rådbrosklav, ringlav och Lakritsmusseron. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Trollskogen

Naturreservatet Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden. Här finns klapperstensfält och strandängar som hålls öppna av betande djur, och gammal tallskog med vidkronade ekar där murgrönan slingrar längs stammarna. På naturum Trollskogen finns information om områdets natur och kultur. Därifrån utgår också flera vandringsleder. Läs mer om naturreservatet Trollskogen här.

Allemansrätten – rätten att vistas i naturen på privat mark.

Grundregeln är att inte störa eller förstöra. Se filmen om vad som gäller när vi vistas i naturen.