Sevärdheter i området

Trollskogen

Naturreservatet Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden. Här finns klapperstensfält och strandängar som hålls öppna av betande djur, och gammal tallskog med vidkronade ekar där murgrönan slingrar längs stammarna. På naturum Trollskogen finns information om områdets natur och kultur. Därifrån utgår också flera vandringsleder.

Bödakustens naturreservat

Naturreservatet Bödakustens västra har mäktiga flygsandfält och höga dynområden. I den magra miljön växer gles, gammal och vindpinad tallskog, men här finns även frodiga ädellövskogar och artrika betesmarker i söder. Den åtta kilometer långa strandsträckan har flera vackra rastplatser och goda badmöjligheter.

Lindreservatet

Lindreservatet har omfattande lämningar av husgrunder, gravfält och stensträngssystem från järnåldern. De gamla ängs- och åkermarkerna har växt igen och blivit en vacker linddominerad lövskog med många sällsynta arter, däribland många orkidéer, som exempelvis krutbränna.

Rosendals järnåldersmiljö

Rosendals järnåldersmiljö är en av Europas bäst bevarade järnåldersbyar med lämningar från 300-650 e Kr. Det 37 hektar stora området är imponerande med stenhägnader, gravfält och lämningar av 14 husgrunder.

Tujaskogen

Tujaskogen planterades under 1800-talet och ger i dag ett mäktigt intryck med sina högresta träd. Det var den driftiga jägmästaren J E Bohman, verksam vid Skäftekärr under 1800-talets senare del, som experimenterade mycket med främmande trädslag.
Fagerrör ger en trolsk känsla med sin gamla, glesa tallskog i stormvridna former. Från Trollskogen till Fagerrör går en järnväg som anlades i början av 1900-talet för att forsla ut timmer från kronoparken. I dag är järnvägen öppen för turister under somrarna och badplatsen är ett populärt besöksmål.

Byrums raukar

Byrums raukar ligger alldeles söder om ekoparken och är Ölands enda riktiga raukområde. Det skyddas som naturreservat. Sammanlagt finns cirka 120 raukar utmed kusten och rikligt med fossiler. Strax norr om området ligger en fin badstrand.

Masteträden

Masteträden är ett område med höga, gamla tallar. Här hämtades tidigare mastämnen till skeppsvarven, därav namnet. Äldst är den 350 år gamla Bogatetallen, död sedan länge men fortfarande stående. I närheten av mastebeståndet finns en boplats från järnåldern.

Långe Erik

Ölands norra udde ligger norr om ekoparken och erbjuder ett vackert kustlandskap. Här finns den 32 meter höga fyren Långe Erik, som byggdes 1845.